In-en uitsluiting

Zorggroep Liante wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar bewoners. Om dit te kunnen waarborgen heeft Zorggroep Liante keuzes gemaakt in welke zorg wel en niet gegeven kan worden. Op deze pagina wordt beschreven op welke doelgroepen Zorggroep Liante zich richt en welke uitsluitingscriteria hierbij gelden.

Zorggroep Liante richt zich op de volgende intramurale doelgroepen:

 • Bewoners  met een Wlz indicatie ZZP (in natura en PGB) en VPT 4, 5, 6, 8 en 10 zonder behandeling.
  Uitzondering: voor wooncomplex De Lauwers is minimaal ZZP 5 vereist.
 • Tijdelijke opname onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts  ELV laag complex Uitzondering: niet op locaties Rikkingahof en De Lauwers.
 • Bewoners met indicatie voor ambulante zorg en/of begeleiding vanuit de Wmo.
  Uitzondering: voor wooncomplex De Lauwers is minimaal Wmo pakket C vereist.

Bij Zorggroep Liante gaan wij uit van het leveren van zorg op vrijwillige basis. Dit betekent dat de bewoner en/of vertegenwoordiger instemt met de zorg die wij leveren en hulpmiddelen die wij daarbij inzetten. Soms betekent dit, dat de ingezette zorg en/of hulpmiddelen een bewoner  in zijn/haar vrijheid beperken. Er wordt daarom altijd samen met de bewoner  en/of vertegenwoordiger gezocht naar de minst ingrijpende maatregel.

Voor sommige bewoners  geldt dat zij door een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of verstandelijke beperking niet goed zelf (meer) in kunnen schatten wat goed voor hen is. Daarvoor is de Wet zorg en dwang ontwikkeld (van kracht vanaf 1 januari 2020). Zorggroep Liante hanteert de regels uit deze wet.

Uitsluitingscriteria intramuraal :

De leidinggevende zorg en dienstverlening (LGZD) kan besluiten, in afstemming met kwaliteitsverpleegkundige en zorgbemiddelaar, dat de zorg voor een bewoner  te complex is geworden. Samen met de bewoner en/of de vertegenwoordiger wordt dan voor een passende overplaatsing gezorgd. Bij twijfel wordt een ad-hoc MDO (multidisciplinair overleg) gepland. Het doel van het MDO  is te komen tot “best passende” hulp en/of zorg en/of begeleidingsaanbod in de “best passende” leefomgeving voor de bewoner. Het ad-hoc MDO bestaat uit de LGZD (voorzitter), zorgbemiddelaar, kwaliteitsverpleegkundige en de huisarts/SOG (specialist ouderengeneeskunde). Overwogen kan worden om een kwaliteitsverpleegkundige van een andere locatie mee te laten denken. Daar waar nodig kan er een beroep gedaan worden op  externe deskundigen, bijvoorbeeld van Centrum Consultatie Expertise (CCE).

Als de zorg bij aanmelding al te complex is, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. Er is dan sprake van:

 • dwaal- en wegloopgedrag waarbij de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dit in relatie met het gebouw;
 • ernstige gedragsproblemen die onvoldoende begeleid kunnen worden;
 • (zeer) intensieve persoonlijke, medische en paramedische begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding en mogelijkheden vanuit de ZZP zonder behandeling;
 • een situatie waarbij psychiatrische (uitzondering hierbij betreft locatie De Lauwers) of verslavingsproblematiek op de voorgrond staat;
 • tijdelijke opnames met een indicatie ELV hoog complex.

Uitsluitingscriteria extramuraal :

Cliënten:

 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die de hulp van Zorg Thuis van Zorggroep Liante niet (meer) accepteren (zorg mijdend);
 • cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Zorggroep Liante;
 • die medewerkers discrimineren;
 • met  seksueel ongewenst gedragingen;
 • die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch  uit te kunnen voeren (ARBO);
 • met ernstige psychiatrische stoornissen;
 • die medisch technologische thuiszorg nodig hebben (bijv. chemokuur thuis of morfinepomp);
 • die onvrijwillige zorg nodig hebben.

Daar waar bovenstaande criteria niet van toepassing zijn, maar er toch een situatie ontstaat waarbij de huidige woonomgeving of  thuiszorg  niet meer passend is, zal het besluit tot uitsluiting of overplaatsing worden genomen door de leidinggevende zorg- en dienstverlening (in afstemming met de manager) en wijkverpleegkundige in overleg met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde, de cliënt  of diens vertegenwoordiger en/of andere betrokken disciplines.

Bij twijfel wordt er een intern team bijeengeroepen. Het doel van het intern team is te komen tot best passende hulp, zorg en/of begeleidingsaanbod in de best passende leefomgeving voor de cliënt. Het interne team bestaat uit een zorgbemiddelaar, de manager, een wijkverpleegkundige van een andere locatie en een kwaliteitsmedewerker. Daar waar nodig kan er een beroep gedaan worden op externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld Centrum Consultatie Expertise (CCE).
(in- en uitsluitingscriteria vastgesteld 2020)

Neem gerust contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.